Search term rượu vàng has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
rượu vàng wine

VI EN Translations for rượu

VI EN Translations for vàng

vàng yellow
vàng (adj n v) [colour] yellow (adj n v) [colour]
vàng gold
vàng (n adj v) [anything or anyone considered to be very valuable] gold (n adj v) [anything or anyone considered to be very valuable]