Search term siêu hình học has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
siêu hình học metaphysics

VI EN Translations for siêu

siêu (adj adv n v) [better than usual] (adj adv n v) super (adj adv n v) [better than usual] (informal)

VI EN Translations for hình

VI EN Translations for học