Search term tên thánh has 3 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
tên thánh [first name at Christian baptism] (n) Christian name [first name at Christian baptism]
tên thánh [name chosen by parents] (n) first name [name chosen by parents]
tên thánh [a name that precedes surname] (n) forename [a name that precedes surname]

VI EN Translations for tên

VI EN Translations for thánh

Thánh (Kitô Giáo) Saint