Search term tình dục học has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
tình dục học sexology
tình dục học (n) [The study of sex and sexuality] sexology (n) [The study of sex and sexuality]

VI EN Translations for học