Search term Thác Niagara has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
Thác Niagara Niagara Falls

VI EN Translations for thác

thác [flow of water over the edge of a cliff] (n v) waterfall [flow of water over the edge of a cliff]
Thác Waterfall