Search term thông dịch viên has 3 results
Jump to
VIVietnameseENEnglish
thông dịch viên interpreter
thông dịch viên translator
thông dịch viên(n)[someone who translates] translator(n)[someone who translates]

VIENTranslations for thông

VIENTranslations for dịch

VIENTranslations for viên

Viên Vienna
Viên(proper)[capital of Austria] Vienna(proper)[capital of Austria]