Search term thủ đô has 3 results
Jump to
VIVietnameseENEnglish
thủ đô capital
thủ đô capital city
thủ đô(n)[city designated as seat of government] capital city(n)[city designated as seat of government]

VIENTranslations for đô