Search term Thung lũng lớn do vết nứt Trái Đất has one result
Jump to

VI EN Translations for thung

Thùng (đơn vị) Barrel (unit)

VI EN Translations for lớn

VI EN Translations for trái

VI EN Translations for đất