Search term Trường Xuân has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
Trường Xuân [a sub-provincial city in northeastern China] (proper) Changchun [a sub-provincial city in northeastern China]

VI EN Translations for trường

trường school
Trường (toán học) Field (mathematics)