Search term uytky has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
uytky whiskey
uytky (n) [alcoholic drink] whiskey (n) [alcoholic drink]