Search term Vật lý hạt nhân has one result
Jump to
VI Vietnamese EN English
Vật lý hạt nhân Nuclear physics

VI EN Translations for vật

vật thing
vật second
vật [anything found without an owner] waif [anything found without an owner]

VI EN Translations for hạt

hạt seed
hạt county
hạt [beans] coffee [beans]