Search term vịnh Phần Lan has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
vịnh Phần Lan Gulf of Finland
vịnh Phần Lan (proper) [arm of the Baltic Sea] Gulf of Finland (proper) [arm of the Baltic Sea]

VI EN Translations for vịnh

vịnh bay
vịnh (n v adj) [body of water] bay (n v adj) [body of water]
vịnh (n) [geography] gulf (n) [geography]

VI EN Translations for phần

VI EN Translations for lan