Search term xi măng has 2 results
Jump to
VI Vietnamese EN English
xi măng cement
xi măng (n v) [a powdered substance] cement (n v) [a powdered substance]

VI EN Translations for xi

Xi (proper) [Chinese surname] (proper) Xi (proper) [Chinese surname]

VI EN Translations for măng

măng (n) [edible part of some bamboo types] (n) bamboo shoot (n) [edible part of some bamboo types]