Search term 请慢用 has 2 results
Jump to
ZH Chinese EN English
请慢用 (qǐng màn yòng) enjoy your meal
请慢用 (qǐng màn yòng) bon appétit